VIGTIG VIDEN

Husorden

Inspektør Kontortid:
Sct. Jørgens Park 40, 1 sal, 4700 Næstved
Mandag – Torsdag 08.00-10.00
fredag 08.00-09.00 tlf. 55725317
I akutte tilfælde uden for åbningstiden tlf. 55725317 vælg 1 for varmecentral.

Affald (Aviser, reklamer, samt flasker):
Affaldsguiden for Sct. Jørgens Park skal følges, den udleveres til alle indflyttere. Intet affald må anbringes andres steder, end i affaldscontainerne på affaldsøerne og på storskraldspladsen V/varmecentralen i Sct. Jørgens Park 26.

Altaner:
Det er ikke tilladt at hænge gardiner, persienner og lign. På altanerne.
VASKETØJ MÅ IKKE HÆNGE OVER ALTANKANTEN.

Badeværelse:
Karbadning er ikke tilladt mellem kl. 23.00 – 06.00. Badekarret må ikke rengøres ved hjælp af syreprodukter.

Børn:
Børns leg og ophold på trapper og i opgange er ikke tilladt. Lejeren skal drage omsorg for, at de hos lejeren eller på besøg værende børn ikke ved støjende adfærd er til gene for øvrige beboer.

Cykler og barnevogne:
Cykler barnevogne mm. henvises til cykelkælderen. Cykler, barne- og legevogne, samt legetøj og lign. Må ikke henstilles i opgange og kældergange. Cykler må ikke medtages i lejemålet.

Dyr og renlighed:
Fuglefodring må kun finde sted på foder-brædderne på græsplænen.

Motorkøretøjer:
Biler må IKKE henstilles på sådan en måde, at de spærrer for adgangsveje. Lastbiler, større kassevogne, samt campingvognene, trailere må ikke holde på området.

Musik:
Musik, samt støjende underholdning i øvrigt, må kun udøves således at det ikke er til gene for øvrige beboer.

Støj:
Tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20:00. Emhætte med motor må ikke tilsluttes eksisterende udsugning.

Vandspild:
Det er lejers pligt at sørge for, at utætte vandhaner og toiletter straks bliver repareret.

Vaskerum og tørrerum:
Vaskerummet skal efter benyttelse gøres ryddeligt og rent. Vaskerummet skal afleveres rettidigt. Tøj må kun tørres i tørretumblere eller på anviste pladser og rum. Tøj som ophænges i tørrerum, må ikke dryppe på gulvet. Tørrerum skal afleveres i rengjort stand. Tøjtørring og luftning kan foretages på altan, men ALDRIG i højre højde end altan kanten og aldrig ud af vinduerne. (MÅ IKKE KUNNE SES UDEFRA)

Vinduerne:
I regn, sne, frost og stormvejr SKAL alle vinduer i kælderrum holdes lukket

W.C- regler:
Der må kunne benyttes toiletpapir i W.C og intet som kan tilstoppe afløbet må kastes i W.C. skålen. Såfremt cisternen bliver utæt, skal dette straks anmeldes til inspektørkontoret eller udlejer.

Inspektør:
Sct. Jørgens Park 40, 1., 4700 Næstved Tlf.nr. 55 72 53 17
I akutte tilfælde kan Varmecentralens vagttelefon kontaktes på tlf.nr. 55 72 53 17

Kontortid:
Mandag – Torsdag kl. 8.00 – 10.00, fredag kl. 08.00 – 09.00

Affald:
Affaldsguiden for Sct. Jørgens Park skal følges, den udleveres til alle indflyttere. Intet affald må anbringes noget andet sted end i containerne på affalds-øerne og på storskraldspladsen ved varmecentralen i Sct. Jørgens Park 26.
Affald skal i øvrigt anbringes i henhold til kommunens regulativ.

Afløb:
Afløb i lejlighederne skal holdes rensede, således at oversvømmelser undgås. Der må ikke kastes affald i WC-skåle o. lign., som kan tilstoppe afløb og faldstammer.

Udluftning:
Det påhviler lejer, at sørge for daglig og god udluftning af lejemålet. Ingen aftrækskanaler må tilstoppes.

Altan/terrasse/have:
Det er ikke tilladt at ophænge gardiner, markiser eller anden solafskærmning på altanerne. Det er ikke tilladt at benytte grillkul og/eller engangsgrill. Det er tilladt at benytte elektriske- og/eller gasgrill. Opsætning af paraboler er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at benytte terrassen til opbevaring, dog bortset fra et par blomsterkrukker, havemøbler i et rimeligt omfang samt én hyndeboks.
Der må ikke tilladt at hænge ting op på facaden. Det er ikke tilladt at bore i facadeplader.
Altankasser må ophænges indvendig hængt.
Blomsterkrukker skal forsynes med fødder og indvendig foring for vand etc.
Såfremt der til lejemålet er tilknyttet en terrasse, har lejer pligt til at vedligeholde denne, så den til enhver tid fremtræder i pæn vedligeholdt stand, herunder skal den være for ukrudt. Udlejer foranlediger hækken klippet.
Det er ikke tilladt at opsætte store paraply tørrestativer.
Det er ikke tilladt at placere sko og skoreoler udenfor lejemålet.

Cykler m.m.:
Cykler og barnevogne henvises til cykelparkering. Cykler, barne- og legevogne samt legetøj m.m. må ikke henstilles på ejendommens opgange eller kældergange.

Dyr:
Det er forbudt at fodre dyr og fugle på ejendommens arealer.

Biler:
Biler skal parkeres i parkeringsbåsene og må ikke henstilles på en sådan måde, at de spærrer for adgangsveje. Lastbiler, kassevogne, trailer, campingvogne o.l. må ikke parkeres i området.

Fyrværkeri:
Fyrværkeri må ikke affyres fra ejendommens arealer, herunder altaner/terrasser.

Musik m.m.:
Musik og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere, og må aldrig udøves efter kl. 21.00.
Er det undtagelsesvis nødvendigt at udføre støjende adfærd efter kl. 21.00 skal de omkringliggende beboere behørigt orienteres.
Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20.00

Renholdelse:
For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv.

Vandspild:
Det er lejers pligt at sørge for, at utætte vandhaner og toiletter straks bliver repareret/anmeldt til varmecentralen tlf.nr. 55 77 55 46.

Generelt:
Det påhviler enhver beboer eller gæst at iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af ejendommens inspektør eller vicevært bl.a. af hensyn til de øvrige beboere og generel opretholdelse af god trivsel og samarbejde i ejendommen.
Overtrædelser i gentagne tilfælde og efter gentagne mundtlige og skriftlige advarsler, kan medføre opsigelse af lejemålet.

Rygning:
I henhold til Rygeloven er ikke tilladt at ryge i opgange, samt kælder og i øvrigt alle fællesarealer.

Inspektør:
Sct. Jørgens Park 40, 1., 4700 Næstved. Tlf.nr. 55 72 53 17
I akutte tilfælde kan Varmecentralens vagttelefon kontaktes på tlf.nr. 55 72 53 17

Kontortid:
Mandag – fredag kl. 8.00 – 10.00, fredag 08.00 – 09.00

Affald:
Vedr. sortering af affald henvises der, til Næstved kommune på www.naestved-affald.dk Intet affald må anbringes noget andet sted end i containerne på affalds-øerne og på storskraldspladsen ved varmecentralen i Sct. Jørgens Park 26.
Affald skal i øvrigt anbringes i henhold til kommunens regulativ. p

Afløb:
Afløb i lejlighederne skal holdes rensede, således at oversvømmelser undgås. Der må ikke kastes affald i WC-skåle o. lign., som kan tilstoppe afløb og faldstammer.

Udluftning:
Det påhviler lejer, at sørge for daglig og god udluftning af lejemålet. Ingen aftrækskanaler må tilstoppes.

Altan/terrasse/have:
Det er ikke tilladt at ophænge udvendige gardiner, markiser eller anden solafskærmning.
Det er ikke tilladt at benytte grillkul og/eller engangsgrill. Det er tilladt at benytte elektriske- og/eller gasgrill. Det er ikke tilladt at benytte grill i overdækkede arealer, herunder sidegangene. Beboere henvises i øvrigt til det indrettet fælles grillareal.
Opsætning af paraboler er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at benytte terrassen/udvendige arealer til opbevaring.
Der er ikke tilladt at hænge ting op på facaden. Det er ikke tilladt at bore i facadeplader.
Altankasser må ikke ophænges.
Blomsterkrukker skal forsynes med fødder og indvendig foring for vand etc. Krukker skal placeres så de ikke er til gene eller på anden vis blokkerer for generel færdsel. Herunder overholder placeringsmæssige krav til overholdelse af adgange til brand- og flugtveje.
Lejer har pligt til at vedligeholde arealet umiddelbart udenfor lejemålet, så det til enhver tid fremtræder i pæn vedligeholdt stand. Udlejer foranlediger vedligehold af plantekasser, blomster, belægning mm. på den fælles terrasse.
Det er ikke tilladt at opsætte permanente tørrestativer, placere sko og skoreoler udenfor lejemålet.

Cykler m.m.:
Cykler og barnevogne henvises til cykelparkering. Cykler, barne- og legevogne samt legetøj m.m. må ikke henstilles på ejendommens opgange eller kældergange.

Dyr:
Det er forbudt at fodre dyr og fugle på ejendommens arealer.

Biler:
Biler skal parkeres i parkeringsbåsene og må ikke henstilles på en sådan måde, at de spærrer for adgangsveje. Lastbiler, kassevogne, trailers, campingvogne o.l. må ikke parkeres i området.

Fyrværkeri:
Fyrværkeri i alle former må ikke affyres fra ejendommens arealer.

Musik m.m.:
Musik og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere, og må aldrig udøves efter kl. 21.00.
Er det undtagelsesvis nødvendigt at udføre støjende adfærd efter kl. 21.00 skal de omkringliggende beboere behørigt orienteres.
Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 21.00

Renholdelse:
For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv.

Vandspild:
Det er lejers pligt at sørge for, at utætte vandhaner og toiletter straks bliver repareret/anmeldt til varmecentralen tlf.nr. 55 77 55 46.

Generelt:
Det påhviler enhver beboer eller gæst at iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i sådan henseende påbydes af ejendommens inspektør eller vicevært bl.a. af hensyn til de øvrige beboere og generel opretholdelse af god trivsel og samarbejde i ejendommen.
Overtrædelser i gentagne tilfælde og efter gentagne mundtlige og skriftlige advarsler, kan medføre opsigelse af lejemålet.